Onze community

Locon De Stek

Een Locon is een lokaal cocreërend netwerk.

Schakel vzw is de initiatiefnemer van Locon de Stek (lokaal cocreerend netwerk), een overleg tussen lokale ondernemers om lokaal en samen te ondernemen. Concreet komen zij maandelijks samen om mogelijke projecten en hun aanpak te bespreken. Locon De Stek nodigt ook op regelmatige basis de ondernemers in de buurt van de Sint-Pietersaalststraat uit voor een buurtbabbel, om elkaar beter te leren kennen. Een van de initiatieven is de verkenning van de methodiek van de matrix, een instrument om met een groep innovatieve ideeën te ontwikkelen. Locon De Stek wil graag samen met andere ondernemers initiatieven nemen om in en vanuit de buurten in de stad nieuwe ondernemingen vorm te geven. Cocreatie, multistakeholder en lokaal verbonden zijn daarbij het uitgangspunt.

Cocreatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces, zoals een product, dienst, plan of advies. Het is een proces waarbij diverse actoren samenwerken om waarde te creëren In het geval van De Stek vormt Gent en omgeving de lokale focus.

Project Image

Visie

Cocreatie is gebaat met sterke communities. Binnen deze gemeenschappen zullen nieuwe vormen van samenwerking ontstaan die welvaart en welzijn creëren. We bevinden ons momenteel in een transitiefase waarin de overheid, die de taak heeft het gemeenschapsperspectief te behartigen, haar rol meer en meer dient te herzien. Dat heeft deels te maken met budgettaire overwegingen, is deels een ideologische keuze, maar heeft ook te maken met de toenemende complexiteit waardoor de juiste dingen minder en minder op een hiërarchisch georganiseerde manier kunnen gerealiseerd worden. De overheid is hierdoor niet meer bij machte om deze taak alleen te vervullen. De markt kan dit evenmin, cfr. de vrijmaking van de energiemarkt. Wellicht zullen we dit ook in de toekomst in andere sectoren zoals bvb. de zorg meemaken. Er is daarom behoefte aan een derde kracht die in het duale krachtenveld (overheid en markt) zijn plaats inneemt. Deze derde speler zal zich vormen vanuit lokaal verankerde gemeenschappen die het beheer van wat er voor hen toedoet opnemen. Terwijl rondom ons vele kaartenhuisjes in elkaar zakken, zullen lokale gemeenschappen er beter in slagen het hoofd te bieden aan de crisis omdat: het vertrouwen groter is; afstanden beperkter zijn; transactiekosten lager zijn; creativiteit door uitwisseling hoger is.

Missie

Locon De Stek wil gemeenschapsvorming realiseren door cocreatief projecten te ondersteunen en zelf op te zetten. Openheid, samenwerking en delen zijn hierbij de kernwaarden. De Locon is een netwerk en onderscheidt zich daardoor van zijn samenstellende en actieve onderdelen of entiteiten. Binnen de Locon is aandacht voor geografische, culturele, sociale en economische aspecten van een gemeenschap op een manier dat deze gebieden elkaar versterken. Zo bestaat Locon De stek uit een VZW (Schakel) die het culturele luik behartigt en de gedachteontwikkeling (bvb. door het samenstellen van deze tekst, het coördineren van de overlegvergaderingen) aanstuurt. Rond deze VZW bevinden zich een aantal partners die veelal een meer economische oriëntatie hebben (ZZP-ers, bedrijven). Binnen de Locon wordt gezocht naar zoveel mogelijk synergie waardoor deze partners met elkaar en hun omgeving cocreatieprojecten realiseren. Daarnaast bouwen deze partners hun eigen activiteit uit. Zij investeren een deel van hun tijd in het netwerk omdat het hun eigen activiteiten versterkt en meer slagkracht geeft. Projecten worden opgezet en ondersteund op basis van de energie die ervoor aanwezig is. De Locon focust op realisaties door combinaties van de partners onderling, of door het netwerk zelf. We kunnen dit als volgt visueel voorstellen: Er wordt 2 maal per maand vergaderd op een moment dat op de vorige vergadering werd afgesproken. Er worden een aantal thema's vastgelegd en ook ruimte open gehouden voor nieuwe zaken. Op de bijeenkomsten worden projecten en samenwerkingen besproken waarbij we telkens bepalen: wie de promotor is welke de motivatie is en welk engagement ieder afzonderlijk hierin kan aangaan (oog hebben voor grenzen van wat we aankunnen: zowel financieel als tijd en energie). Is er zicht op een businessmodel en Sluit het project aan bij de doelstellingen rond gemeenschapsvorming via cocreatie. Regelmatig wordt geëvalueerd hoe projecten geconsolideerd kunnen worden door overdracht aan derden (extern) of door oprichting van een nieuwe entiteit die de activiteit kan overnemen en onderdeel wordt van de Locon (intern).